The INTERNATIONAL FOSSIL PLANT NAMES INDEX
Global registry of scientific names of fossil organisms covered by the International Code of Nomenclature for Algae, Fungi, and Plants and the International Code of Zoological Nomenclature © 2014-2022

IDNAME urn:idName:ifpni.org:species:750B9CE6-FA38-D28C-D427-94DCCE8F0495 species
Back

Cingulatisporites bucoveticus

Cingulatisporites bucoveticus M.A. Voronova Palinol. Obosn. Stratigr. Raschl. Nizhnemel. Otlozh. 88. 1971
Name
Cingulatisporites bucoveticus
Rank
Species
Original spelling
bucovetica
Generic Name
[Genus] Cingulatisporites
Authors (Pub.)
Voronova M. A.  
Publication
Palinologicheskoe obosnovanie stratigraficheskogo raschleneniya nizhnemelovykh otlozhenij Dneprovsko-Donetskoj vpadiny [1971]
Authors (Book)
Voronova M. A.  
Book
Palinologicheskoe obosnovanie stratigraficheskogo raschleneniya nizhnemelovykh otlozhenij Dneprovsko-Donetskoj vpadiny
Page number
88
Year
1971
Fossil Status
sporae dispersae
Stratigraphy
Aptian
Location
borehole 484, 612,5-620,2 m depth, Lelyakiv-Ozerjanskij square, Chernihiv region, Ukraine [formerly Ukrainian SSR, USSR]
Paleoregion
Eurasia (Europe)
Data for Holotypus
Repository
Institute of geological sciences, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
Repository Number
prep. 167/1

Please login or register to comment on this