The INTERNATIONAL FOSSIL PLANT NAMES INDEX
Global registry of scientific names of fossil organisms covered by the International Code of Nomenclature for Algae, Fungi, and Plants and the International Code of Zoological Nomenclature © 2014-2022

LSID urn:lsid:ifpni.org:book:FA52042E-FB80-7BA9-8C0F-AA7C997A8933
Back

Palinologicheskoe obosnovanie stratigraficheskogo raschleneniya nizhnemelovykh otlozhenij Dneprovsko-Donetskoj vpadiny

Title
Palinologicheskoe obosnovanie stratigraficheskogo raschleneniya nizhnemelovykh otlozhenij Dneprovsko-Donetskoj vpadiny
Original spelling
Палинологическое обоснование стратиграфического расчленения нижнемеловых отложений Днепровско-Донецкой впадины
Abbreviation
Palinol. Obosn. Stratigr. Raschl. Nizhnemel. Otlozh.
Authors/Editors
Voronova M. A.  
Place
Kiev
Publishers
Naukova dumka