The INTERNATIONAL FOSSIL PLANT NAMES INDEX
Global registry of scientific names of fossil organisms covered by the International Code of Nomenclature for Algae, Fungi, and Plants and the International Code of Zoological Nomenclature © 2014-2024

IDNAME urn:idName:ifpni.org:supragenus:FA540FB6-890B-8531-3F58-9B54525FF232 supragenus
Back

Vojnovskyopsida

Class Vojnovskyopsida Naug. Paleontol. Stratigr. Permsk. Sist. Muz. Ekspoz. 12. 2010
Name
Vojnovskyopsida
Rank
Class
Authors (Pub.)
Naugolnykh S. V.  
Publication
Golosemennye klassa Vojnovskyopsida: novyj vzglyad na starye problemy [2010]
Authors (Book)
Naugolnykh S. V.  
Book
Paleontologiya i stratigrafiya permskoj sistemy v muzejnykh ekspozitsiyakh i chastnykh kollektsiyakh
Page number
12
Year
2010
Parent Taxon
[Phylum] Pinophyta
Type
[Genus] Vojnovskya
Links by parent

Supragenus

Please login or register to comment on this